Inzicht in reputatie en draagvlak

Om succesvol te sturen op uw legitimiteit en reputatie moet u weten wat stakeholders van uw organisatie vinden en verwachten. Daarnaast is het van belang om te weten welke thema’s voor hen relevant zijn en wat het maatschappelijk sentiment over uw sector is. Dit inzicht vormt de basis voor het maken van strategische keuzes en voor een sterke relatie met uw stakeholders. De Legitimiteit Groep biedt de volgende diensten:

Stakeholderonderzoek 
Stakeholderonderzoek is onmisbaar om te bouwen aan de legitimiteit en reputatie van uw organisatie. Met stakeholderonderzoek toetst De Legitimiteit Groep uw draagvlak en worden reputatierisico’s blootgelegd. U krijgt inzicht in de beeldvorming over uw organisatie, het krachtenveld van uw organisatie, de strategische belangen en de thema’s van uw stakeholders en in uw mogelijkheden om hierbij aan te sluiten.

De Legitimiteit Groep zet hiervoor verschillende methodieken in, zoals kwalitatief en kwantitatief stakeholderonderzoek, krachtenveldanalyse en arena- en gapanalyse. Het onderzoek resulteert in heldere aanbevelingen, waarmee u uw positionering kunt bepalen, herzien én invullen.

Sentimentscan
Het beeld over uw omgeving en over de verwachtingen van uw stakeholders wordt compleet met de Sentimentscan. Hiermee krijgt u inzicht in het maatschappelijk sentiment over uw organisatie in relatie tot bijvoorbeeld concurrenten, de social stories over uw organisatie, de issues binnen uw werkveld, en de beïnvloeders en opinieleiders. De Legitimiteit Groep zet hiervoor onder andere (social) media analyse in.

Walk The Talk-sessie
Met deze sessie vertalen we de inzichten uit het stakeholderonderzoek en de Sentimentscan samen met u in beleidsprioriteiten. Tijdens de sessie wordt de gewenste reputatie bepaald en brengen we de verschillen tussen de huidige reputatie en de gewenste reputatie in kaart. Onder meer de consistentie van uw boodschappen en knelpunten op organisatie- en communicatieniveau komen aan bod. Door personen op sleutelposities binnen uw organisatie hierbij te betrekken, ontstaat een intern gedragen beeld van de verbeterprioriteiten en de te volgen strategie.